Walne Zgromadzenie 2024r.

22.04.2024

Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

działając w oparciu o § 26 ust.1 i § 27 Statutu Spółdzielni

z w o ł u j e

Walne Zgromadzenie wszystkich nieruchomości, tj. nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, tj.: ul. Przemysława II 1 – 6, Łokietka 1, Mieszka I 1, Mieszka I 3 – 8,Mieszka I 22 i 23, Willowa 3, Willowa 1 i 2, Przemysława II 7,Mostowa 7 i 8, Mostowa 2 – 5, os. 700-lecia 1 – 15, 17 i 18, os. 700-lecia – garaże nr 337 – 339, Wojska Polskiego 1 – 6, Witosa 7, Kolejowa 16, Wrocławska 1, Sikorskiego 1 i 3, Sikorskiego 2 i 4, Górna 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 i 32,Górna 1, 3, 5, 7 i 9,Górna 34, 36, 38, 40 i 42,Szkolna 2a, Fabryczna 23a i 23b, Fabryczna 27, Fabryczna 13, Szkolna 3, Słoneczna 4a, Łokietka – garaże nr 65 – 71,Mieszka I – garaże nr 25 – 34,Mieszka I – garaże nr 1 – 24, 24a i 24b,Willowa – garaże nr 35 – 64,Mostowa – garaże nr 72 – 79, 79a i 79b, Sikorskiego – garaże nr 80 – 106, Górna – garaże nr 107 – 124,Górna – garaże nr 125 – 231,Górna – garaże nr 232 – 336,Fabryczna – garaże nr 1 – 8, 10 – 18, 1a i 18a, Łokietka 2 – lokale użytkowe.

w dniu 16.05.2024r. godz. 17:00

w Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik” przy ul. Hutnika 4 w Gostyniu

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Odczytanie listy pełnomocnictw.

  3. Wybór Prezydium Zgromadzenia (przewodniczącego i sekretarza).

  4. Odczytanie porządku obrad.

  5. Przedstawienie obowiązujących przepisów i sposobów rozliczania c.o. i c.w.u. w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  6. Wybór Komisji:

      1/ Mandatowo-Skrutacyjnej (3 osoby),

      2/ Wnioskowej (2 osoby).

  7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.

  8. Wybory członków Rady Nadzorczej.

  9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.

10. Zapoznanie Walnego Zgromadzenia ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.

11. Dyskusja nad sprawami przedstawionymi w pkt 7, 9 i 10 porządku obrad.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

      1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,

      2/ podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2023 rok,                                                      

      3/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

13. Ogłoszenie wyników wyborów członków Rady Nadzorczej.

14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków.

15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 UWAGI:

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział tylko członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w ww. nieruchomościach, po okazaniu dowodu tożsamości.

2.  Zgodnie z § 41 ust. 1-3 Statutu Spółdzielni kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia (do 2 maja 2024r.).

Każdy z kandydatów winien mieć poparcie co najmniej 10 członków.

Zgłaszanie kandydatów odbywa się na piśmie z podaniem:

– imienia, nazwiska i adresu kandydata,

– imion, nazwisk i adresów osób zgłaszających,

– oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnieniu wymogów przewidzianych w  prawie dla kandydata.

Wzór oświadczenia i zgłoszenia można otrzymać w siedzibie Spółdzielni pokój nr 2-4 ul. Wł. Łokietka 2 w godzinach pracy lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni (zakładka: „dokumenty”→ „formularze”).

3. Sprawozdania za 2023 rok oraz projekty uchwał będą wyłożone do wglądu od dnia 25.04. do 15.05.2024r. w biurze Spółdzielni przy ul. Wł. Łokietka 2 w Gostyniu pokój nr 10 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 13:00.

Gostyń, 22 kwietnia 2024r.                    Z A R Z Ą D                                                         

                                                                  Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej