Działy Spółdzielni

Dział członkowsko-mieszkaniowy

Przyjmuje interesantów codziennie od 7:00 do 15:00, a w poniedziałki do 16:00, nr wewn. telefonu 24, pokój nr 18.

Zajmuje się w szczególności:

– udzielaniem informacji w sprawach członkowsko-mieszkaniowych,

– przyjmowaniem w poczet członków Spółdzielni osób, które nabyły własność lub prawo do mieszkania, garażu czy lokalu użytkowego,

– zmianami spółdzielczych praw do mieszkań,

wystawianiem zaświadczeń potrzebnych do sprzedaży mieszkań, garaży lub lokali użytkowych na rynku wtórnym oraz innych zaświadczeń na życzenie mieszkańca Spółdzielni,

– kompletowaniem niezbędnych dokumentów do zawarcia aktu notarialnego, przenoszącego prawo do mieszkania w odrębną własność,

– ustalaniem zgodnie z oświadczeniami liczby osób mieszkających w lokalu mieszkalnym.

Dział gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Przyjmuje interesantów codziennie od 7:00 do 15:00, w poniedziałki do 16:00, nr wewnętrzny telefonu 28, 29 i 30, pokój nr 2 i 4.

Zajmuje się w szczególności:

– ustalaniem wysokości czynszu,

– koordynacją działań w zakresie utrzymania zasobów w należytym stanie technicznym,

– koordynacją działań w zakresie eksploatacji i remontów budynków,

– współpracą z właściwymi jednostkami w zakresie dostawy mediów energetycznych i świadczonych usług komunalnych,

– podejmowaniem działań interwencyjnych,

– dbałością o tereny zielone należące do Spółdzielni,

– szkodami zalaniowymi.

Dział księgowości

Przyjmuje interesantów codziennie w godz. od 7:00 do 15:00 a w poniedziałki do 16:00, nr wewn. tetefonu – 26 i 36, pokoje nr 14 i 16.

Tutaj sprawdzisz:

– stan swojego konta czynszowego,

– stan konta wkładu mieszkaniowego,

 historię dokonywanych wpłat.

 

Dział windykacji

Przyjmuje interesantów codziennie od 7:00 do 15:00, a w poniedziałki do 16:00, nr wewn. telefonu 24 / kom. 693 864 923 , pokój nr 18.

Zajmuje się:

– monitorowaniem i kontrolowaniem należności,

– kontaktem z dłużnikiem,

– prowadzeniem mediacji w celu polubownej i bezkosztownej spłaty zadłużenia,

– prowadzeniem  postępowań windykacyjnych .

Dział ciepłownictwa i remontów

znajduje się w budynku na ul. Willowej 3A – nr wewnętrzny telefonu – 32 i 34.

Tutaj zgłosisz:

– wszelkiego rodzaju awarie, usterki i naprawy,

Dział ten zajmuje się:

– nadzorem nad dostawą ciepła,

– wykonywaniem napraw zgłaszanych przez mieszkańców,

– usuwaniem awarii sieci i instalacji w budynkach,

– uzupełnianiem brakującego oświetlenia na klatkach schodowych i piwnicach,

– odpłatnym wykonywaniem usług zlecanych przez mieszkańców,

– wymianą instalacji w budynkach,

– dokonywaniem okresowych przeglądów instalacji gazowych.

 

Przypominamy, że awarie po godzinie 15:00 należy zgłaszać pod nr telefonu 609 794 935.