Walne Zgromadzenie

28.04.2023

Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

działając w oparciu o § 26 ust.1 i § 27 Statutu Spółdzielni

z w o ł u j e

Walne Zgromadzenie wszystkich nieruchomości, tj. nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, tj.: ul. Przemysława II 1 – 6, Łokietka 1, Mieszka I 1, Mieszka I 3 – 8,Mieszka I 22 i 23, Willowa 3, Willowa 1 i 2, Przemysława II 7,Mostowa 7 i 8, Mostowa 2 – 5, os. 700-lecia 1 – 15, 17 i 18, os. 700-lecia – garaże nr 337 – 339, Wojska Polskiego 1 – 6, Witosa 7, Kolejowa 16, Wrocławska 1, Sikorskiego 1 i 3, Sikorskiego 2 i 4, Górna 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 i 32,Górna 1, 3, 5, 7 i 9,Górna 34, 36, 38, 40 i 42,Szkolna 2a, Fabryczna 23a i 23b, Fabryczna 27, Fabryczna 13, Szkolna 3, Słoneczna 4a, Łokietka – garaże nr 65 – 71,Mieszka I – garaże nr 25 – 34,Mieszka I – garaże nr 1 – 24, 24a i 24b,Willowa – garaże nr 35 – 64,Mostowa – garaże nr 72 – 79, 79a i 79b, Sikorskiego – garaże nr 80 – 106, Górna – garaże nr 107 – 124,Górna – garaże nr 125 – 231,Górna – garaże nr 232 – 336,Fabryczna – garaże nr 1 – 8, 10 – 18, 1a i 18a, Łokietka 2 – lokale użytkowe.

w dniu 25.05.2023r. godz. 1700

w Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik” przy ul. Hutnika 4 w Gostyniu

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

  2. Odczytanie listy pełnomocnictw.

  3. Wybór Prezydium Zgromadzenia (przewodniczącego i sekretarza).

  4. Odczytanie porządku obrad.

  5. Wybór Komisji:

      1/ Mandatowo-Skrutacyjnej (3 osoby),

      2/ Wnioskowej (2 osoby).

  6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok.

  7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2022 rok.

  8. Zapoznanie Walnego Zgromadzenia ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania  sprawozdania finansowego za 2022 rok.

  9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z lustracji.

10. Dyskusja nad sprawami przedstawionymi w pkt 6, 7, 8 i 9 porządku obrad.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

      1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,

      2/ podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2022 rok,                                       

      3/ udzielenia absolutoriumczłonkom Zarządu,

      4/ przyjęcia wniosków polustracyjnych,

      5/ przyjęcia Regulaminu obrad Rady Nadzorczej Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

      6/ zmian w Statucie Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków.

13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 UWAGI:

    1. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział tylko członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w ww. nieruchomościach, po okazaniu dowodutożsamości.

  2. Sprawozdania za 2022 rok, protokół z lustracji wraz z listem polustracyjnym oraz projekty uchwał będą wyłożone do wglądu od dnia 10.05. do 24.05.2023r. w biurze Spółdzielni przy ul. Wł. Łokietka 2 w Gostyniu pokój nr 10 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 – 1300.

Gostyń, 28 kwietnia 2023r.                                                                                                                  

Z A R Z Ą D

Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej