Walne Zgromadzenie 2024r.

24.05.2024

Walne Zgromadzenie członków Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2024r.

Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając w oparciu o § 26 ust. 1 i § 27 Statutu Spółdzielni zwołał Walne Zgromadzenie Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 16.05.2024r. o godz. 17:00 w Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik” w Gostyniu.

Wzięło w nim udział 185 uprawnionych członków.

Komunikat o zwołaniu Walnego Zgromadzenia pojawił się na stronie internetowej Spółdzielni oraz na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych dnia 22.04.2024r.

Podczas Walnego Zgromadzenia odczytano sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności za 2023r. oraz sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023r. Członkowie GSM wybrali także Radę Nadzorczą na nową trzyletnią kadencję.

Skład Rady Nadzorczej 2024 – 2027 przedstawia się następująco:

 1. Balczyński Marek
 2. Domaniecka Weronika
 3. Kubiak Michał
 4. Kusik Dorota
 5. Łapińska-Matecka Joanna
 6. Matecki Krzysztof
 7. Parzy Dorota
 8. Pilch Patrycja
 9. Walkowiak Piotr
 10. Wichtowska Barbara
 11. Woźniak Katarzyna

Głosy uczestników Zgromadzenia w dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami i sprawami bieżącymi mieszkańców były liczne, a komisja wnioskowa odnotowała trzynaście wniosków. Walne Zgromadzenie przyjęło osiem z nich, tj.:

 1. Przystąpienie Spółdzielni Mieszkaniowej do korzystania ze środków zewnętrznych (unijnych) przy pracach remontowych (np. dofinansowanie montażu wind dla niepełnosprawnych).
 2. Współpraca z Urzędem Miasta przy budowie parkingów.
 3. Respektowanie obecnego Regulaminu w zakresie prac remontowych (rolety zewnętrzne, klimatyzatory, stolarka okienna) w przypadku remontów przeprowadzonych od dnia wprowadzenia Regulaminu, nie wcześniejszych.
 4. Zamontowanie ławek przy bloku nr 5, ul. Górna.
 5. Przycięcie drzew przy ul. Górnej 1-7.
 6. Przedstawienie sposobu rozliczania dodatku węglowego i gazowego.
 7. Zajęcie się wentylacją, m.in. ul. Górna 28, ul. Mostowa 4, os. 700-lecia 12.
 8. Przedstawienie sposobu przeprowadzania przeglądu instalacji gazowej.

Podczas Walnego Zgromadzenia większością głosów podjęto następujące uchwały w sprawach:

 1. Uchwała Nr 1/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 2. Uchwała Nr 2/2024 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2023 rok.
 3. Uchwała Nr 3/2024 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

Po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad, Walne Zgromadzenie członków Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyte w dniu 16.05.2024r. zostało zamknięte.

Niniejszą informację sporządzono w oparciu o protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.