Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

26.04.2023

Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z nowelizacją Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków od 28 kwietnia 2023 roku osoby zbywające lokal, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo lub prawo własności do lokalu, zobowiązane są do przekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego, a w przypadku najmu do przekazania najemcy kopii świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku, etc.).

Zgodnie z w/w Ustawą i wytycznymi przedstawionymi na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii dotyczących świadectwa charakterystyki energetycznej Spółdzielnia będzie udostępniała dane techniczne budynków, będących w jej posiadaniu, do opracowania świadectwa. W celu uzyskania danych technicznych, osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, winna zwrócić się pisemnie lub osobiście, do naszej Spółdzielni pod adres jak poniżej:

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Władysława Łokietka 2

63-800 Gostyń

e-mail: sekretariat@gostynskasm.pl

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznejmożna sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.