Walne Zgromadzenie w 2023r.

16.06.2023

Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając w oparciu o § 26 ust. 1 i § 27 Statutu Spółdzielni zwołał Walne Zgromadzenie Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 25.05.2023r. o godz. 17:00 w Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik” w Gostyniu.

Wzięło w nim udział 72 uprawnionych członków.

Komunikat o zwołaniu Walnego Zgromadzenia pojawił się na stronie internetowej Spółdzielni oraz na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych dnia 28.04.2023r.

Podczas Walnego Zgromadzenia odczytano sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności za 2022r. oraz sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022r. Przedstawiono także wnioski z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2019-2021.

Głosy uczestników Zgromadzenia w dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami i sprawami bieżącymi mieszkańców były liczne, a komisja wnioskowa odnotowała cztery wnioski, tj.:

  1. Modernizacja drogi osiedlowej oraz uporządkowanie terenu do parkowania samochodów przy ul. Mostowej 7,8.
  2. Wykonanie ukośnych linii parkingowych przy ul. Mieszka I 1-8.
  3. Dokonanie zmian w regulaminie, dotyczących montażu rolet i klimatyzatorów na budynkach mieszkalnych.
  4. Zorganizowanie dwa razy w roku spotkań z mieszkańcami.

Podczas Walnego Zgromadzenia większością głosów podjęto następujące uchwały w sprawach:

  1. Uchwała Nr 1/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
  2. Uchwała Nr 2/2023 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2022 rok.
  3. Uchwała Nr 3/2023 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
  4. Uchwała Nr 4/2023 w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych.
  5. Uchwała Nr 5/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Rady Nadzorczej Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  6. Uchwała Nr 6/2023 w sprawie zmian w Statucie Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Po zrealizowaniu punktów zaplanowanego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyte w dniu 25.05.2023r. zostało zamknięte.

Niniejszą informację sporządzono w oparciu o protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.