Poszukujemy kandydata na stanowisko Członka Zarządu

21.11.2023

Gostyń, 21.11.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Rada Nadzorcza Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Wł. Łokietka 2 poszukuje kandydata na stanowisko

CZŁONKA ZARZĄDU.

Kandydat powinien spełniać wymagania określone w § 53 Statutu Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który umieszczony jest na stronie internetowej.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej „Rada Nadzorcza Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 63-800 Gostyń ul. Wł. Łokietka 2 z dopiskiem Członek Zarządu” w terminie do dnia 15.12.2023r. godz. 15:00 w godzinach urzędowania biura lub przesłać na adres Spółdzielni /decyduje data wpływu do Spółdzielni/.

Oferta zgłoszona przez kandydata powinna zawierać:

– CV wraz ze zdjęciem i klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”,

– List motywacyjny oraz informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem /adres zamieszkania, tel. kontaktowy, adres poczty e-mail/,

– Dokumenty potwierdzające informacje zawarte w CV /kserokopie/.

Rada Nadzorcza

Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej