Dział członkowsko-mieszkaniowy załatwia interesantów codziennie od 7:00 do 15:00, a w poniedziałki do 16:00, nr wewn. telefony 24, pokój nr 18.

Zajmuje się w szczególności:

- udzielaniem informacji w sprawach członkowsko-mieszkaniowych,

- przyjmowaniem w poczet członków Spółdzielni osób, które nabyły prawo do mieszkania, garażu czy lokalu użytkowego,

- zmianami spółdzielczych praw do mieszkań,

- wystawianiem zaświadczeń potrzebnych do sprzedaży mieszkań, garaży lub lokali użytkowych na rynku wtórnym oraz iinych zaświadczeń na życzenie

  mieszkańca Spółdzielni,

- kompletowaniem niezbędnych dokumentów do zawarcia aktu notarialnego, przenoszącego prawo do mieszkania w odrębną własność,

- ustalaniem zgodnie z oświadczeniami liczby osób mieszkających w lokalu mieszkalnym.

 

Dział gospodarki zasobami mieszkaniowymi załatwia interesantów codziennie od 7:00 do 15:00, w poniedziałki do 16:00, nr wewnętrzny telefonu

28, 29 i 30, pokój nr 4.

Zajmuje się w szczególności:

- ustalaniem wysokości czynszu,

- koordynacją działań w zakresie utrzymania zasobów w należytym stanie technicznym,

- koordynacją działań w zakresie eksploatacji i remontów budynków,

- współpracą z właściwymi jednostkami w zakresie dostawy mediów energetycznych i świadczonych usług komunalnych,

- podejmowaniem działań interwencyjnych,

- dbałością o tereny zielone należące do Spółdzielni,

- szkodami zalaniowymi.

 

Dział księgowości załatwia interesantów codziennie w godz. od 7:00 do 15:00 a w poniedziałki do 16:00, nr wewn. tetefonu - 26 i 36, pokoje 

nr 14 i 16.

Tutaj sprawdzisz:

stan swojego konta czynszowego,

- stan konta wkładu mieszkaniowego,

- historię dokonywanych wpłat.

W dziale księgowości znajduje się także stanowisko ds. windykacji i należności - nr telefonu wewn. 24, pokój nr 18.

Dział ten zajmuje się:

- windykacją należności,

prowadzeniem postępowań sądowych i komorniczych z tym związanych.

 

Dział ciepłownictwa i remontów znajduje się w budynku na ul. Willowej #A - nr wewnętrzny telefonu - 32 i 34.

Tutaj zgłosisz:

- wszelkiego rodzaju awarie, usterki i naprawy,

Dział ten zajmuje się:

- nadzorem nad dostawą ciepła,

- wykonywaniem napraw zgłaszanych przez mieszkańców,

- usuwaniem awarii sieci i instalacji w budynkach,

- uzupełnianiem brakującego oświetlenia na klatkach schodowych i piwnicach,

- odpłatnym wykonywaniem usług zlecanych przez mieszkańców,

- wymianą instalacji w budynkach,

- dokonywaniem okresowych przeglądów instalacji gazowych.

 

Przypominamy, że awarie po godzinie 15:00 należy zgłaszać pod nr telefonu 609 794 935.