Za Komunalnym Zwiazkiem Gmin Regionu Leszczyńskiego informujemy, że w dniu 17 marca br. prowadzona będzie objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych. Dotyczy ulic: Wrocławskiej, Gen.Sikorskiego, Górnej w Gostyniu.

Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 6:00 przy pojemnikach na odpady zmieszane i segregowane, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszym i kołowym.