Rada Nadzorcza Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul.Wł. Łokietka 2 poszukuje kandydata na stanowisko Członka Zarządu.

Kandydat powinien spełniać wymagania określone w §53 Statutu Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który umieszczony jest na stronie internetowej.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej ,,Rada Nadzorcza Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 63-800 Gostyń, ul.Wł. Łokietka 2 z dopiskiem Członek Zarządu" w terminie do dnia 15.03.2023r. godz.15:00 w godzinach urzędowania biura lub przesłać na adres Spółdzielni (decyduje data wpływu do Spółdzielni).

Oferta zgłoszona przez kandydata powinna zawierać:

- CV wraz ze zdjęciem i klauzulą o treści ,,wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych",

- list motywacyjny oraz informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres zamieszkania, tel. kontaktowy, adres poczty e-mail),

- dokumenty potwierdzające informacje zawarte w CV (kserokopie).