Rada Nadzorcza Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul.Wł.Łokietka 2 poszukuje kandydata na stanowisko CZŁONKA ZARZĄDU.

Kandydat powinien spełniać wymagania określone w § 53 Statutu Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który umieszczony jest na stronie internetowej.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej ,,Rada Nadzorcza Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

63-800 Gostyń ul.Wł.Łokietka 2 z dopiskiem Członek Zarządu” w terminie do 30.12.2022r. godz.15:00,

w godzinach urzędowania biura lub przesłać na adres Spółdzielni (decyduje data wpływu do Spółdzielni).

Oferta zgłoszona przez kandydata powinna zawierać:

  • - CV wraz ze zdjęciem i klauzulą o treści ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”,
  • - list motywacyjny oraz informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres zamieszkania, tel. kontaktowy, adres poczty e-mail),
  • - dokumenty potwierdzające informacje zawarte w CV (kserokopie).

                                                                                                     Rada Nadzorcza

                                                                                                     Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej