Walne Zgromadzenie Członków Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2022 r.

Walne Zgromadzenie odbywało się w częściach 13 i 14 czerwca br. Wzięło w nim udział 43 członków Spółdzielni.

Każda z części Walnego Zgromadzenia przebiegała według porządku obrad, który Zarząd zamieścił na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych i w lokalnej prasie.

Na każdej części wybrano prezydium Zebrania (przewodniczącego i sekretarza), komisje porządkowe:

- mandatowo-skrutacyjną (zajmującą się ustaleniem liczby obecnych, liczącą mandaty podczas głosowania nad uchwałami),

- wnioskową (przyjmującą do protokołu treści sformułowanych przez zebranych wniosków).

Odczytano sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2021, w którym zawarto liczbę

posiedzeń Rady, tematykę poruszaną podczas jej spotkań, treści podejmowanych uchwał.

Następnie odczytano sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działań podjętych w 2021 r., w którym przedstawiono sprawy rozpatrywane podczas posiedzeń, członkowsko-mieszkaniowe oraz związane z zasobami mieszkaniowymi, działalnością społeczno-oświatową i kulturalną, wielkości poniesionych kosztów, zaległości w opłatach, wskaźniki ekonomiczne, osiągnięte wyniki w działalności Spółdzielni za rok obrotowy. Zapoznano również uczestników Zebrania z zakresem wykonanych robót w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w roku 2021, jak również przedstawione zostały zamierzenia, które będą podjęte w następnych latach w naszych osiedlach.

Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad odczytane zostało sprawozdanie biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021.

Głosy uczestników Zgromadzenia w dyskusji nad sprawozdaniami i sprawami bieżącymi mieszkańców były nieliczne, a komisje wnioskowe nie odnotowały żadnych wniosków.

Podczas Walnego Zgromadzenia podjęte zostały zdecydowaną większością głosów 6 uchwał tj. w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021,

- przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2021 - Walne postanowiło zysk netto w kwocie 84 132,75 zł przeznaczyć na zasilenie funduszu zasobowego Spółdzielni,

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

- wyrażenia zgody na rozwiązanie za odszkodowaniem umowy użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 2052/1 o pow. 0,4463 ha oraz działka nr 2086/12 o pow. 2,2050 ha położonej na ul. Górnej w Gostyniu,

- przyjęcia nowych zasad utrzymania porządku na klatkach schodowych budynków mieszkalnych Spółdzielni,

- zmian w statucie Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Po zrealizowaniu punktów zaplanowanego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyte z podziałem na części w dniach 13 i 14 czerwca 2022 r. zostało zamknięte.

Niniejszą informację sporządzono w oparciu o protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej (przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia) z dnia 20.06.2022 r.

Ważne!

Informujemy również, że szczegółowe komunikaty w sprawie odpłatnego utrzymania porządku na klatkach schodowych przez firmę zewnętrzną pojawią się na klatkach i stronie internetowej Spółdzielni po wakacjach br.

Będzie istniała możliwość rezygnacji całej klatki z usług firmy zewnętrznej pod warunkiem wyrażenia takiej woli na piśmie przez przynajmniej ¾ posiadaczy mieszkań tej klatki. Wówczas obowiązek utrzymania porządku na klatce będzie nadal spoczywał na mieszkańcach danej klatki, a opłata za utrzymanie porządku przez firmę zewnętrzną nie zostanie doliczona.

Na ewentualną rezygnację ze sprzątania klatki Spółdzielnia wyznaczy termin nie krótszy niż 1 miesiąc.

Brak rezygnacji będzie traktowany jako zgoda na przyjęcie nowych zasad utrzymania porządku na klatce.